Dr Octopus

"Dr. Octopus " One of the Characters, I created for the latest spiderman's trailer.
Zbrush-3dsmax V-ray

More artwork
Vik sorensangbam a1Vik sorensangbam promo mainVik sorensangbam vik sorensangbam mv5bogy2zji2mjetytkyyi00zmixlwfkyzyty2i4n2mwotcwmzhixkeyxkfqcgdeqxvymtmyotywndk2 v1